Ải Tần trông đường Sở,
Sông Bá nhớ Giang Đàm.
Bao người muốn rơi lệ,
Nhìn chàng ngựa xuôi nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.