Nhớ chuyến chơi vùng sông bát ngát
Vẫn còn vang bài hát hái sen
Duyên nào cho lá ải biên
Lại bay rơi xuống ngay bên Động Đình

tửu tận tình do tại