Đi xa gà mới gáy
Nhắc ngựa bước bâng khuâng
Tựa núi trăng mai lặn
Sang thu mưa sáng giăng
Tự buồn cho ngọc phác
Ai dựng lại đài vàng
Lộc ít uổng gò bó
Thư phòng rêu mọc hoang

tửu tận tình do tại