Tay chọn hoa lan mấy gốc trồng,
Nắng hoà gió thuận sớm hôm vun.
Ngồi lâu chẳng biết hương bay khắp,
Đẩy cửa trông ra bướm rập rờn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.