Bóng mây rủ kín mặt hồ
Cành xanh lay động, tiếng thu gió ngàn
Muốn rành ấm lạnh lầu vàng
Hãy ngừng đọc sách đêm tràng mới hay


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)