Thiếp tại lầu, chàng đi nơi cuối đất
Đã ba thu dương liễu ở Tây Hồ
Mong tình chàng đừng như hồ nước ấy
Chảy lang thang thành bắc đến thành nam

tửu tận tình do tại