Phụ lão Trung Nguyên không chuyện phiếm
Gặp đoàn sứ giả giải tâm can
Hận thay hồng nhạn luôn câm lặng
Mỗi độ đông về cứ xuống Nam


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)