Thuyền mảng đôi bờ lướt ngược nhau
Vụn không thành nếp sóng xô mau
Cò mòng không chịu trong gò bó
Lên bắc về nam chẳng khó đâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.