Xuống núi đừng cho hết khó khăn
Khách nhầm nên cứ thấy vui tràn
Đã vào vòng của muôn trùng núi
Một núi thải ra núi khác ngăn