Ruộng bằng ắp nước, chẳng nơi không,
Giấy tuyết một trang phô mắt trong.
Mạ non chen chúc hình chữ tỉnh,
Chớ bảo nhà nông chữ chẳng thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.