暮行田間其二

水滿平田無處無,
一張雪紙眼中鋪。
新秧亂插成井字,
卻道山農不解書。

 

Mộ hành điền gian kỳ 2

Thuỷ mãn bình điền vô xứ vô,
Nhất trương tuyết chỉ nhãn trung phô.
Tân ương loạn tháp thành tỉnh tự,
Khước đạo sơn nông bất giải thư.

 

Dịch nghĩa

Nước ngập đầy, ruộng phẳng bằng, chẳng nơi nào không,
Một trang giấy tuyết (ý nói ruộng phẳng như giấy trắng) phô trước mắt.
Mạ non cắm chen chúc thành hình chữ tỉnh (井).
Chớ bảo rằng nông dân miền núi không hiểu chữ nghĩa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ruộng bằng ắp nước, chẳng nơi không,
Giấy tuyết một trang phô mắt trong.
Mạ non chen chúc hình chữ tỉnh,
Chớ bảo nhà nông chữ chẳng thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước đổ khắp đồng tràn hết thảy
Một trang giấy tuyết trải ra đây
Mạ non chen chúc dường như chữ
Ai bảo nhà nông sách chẳng hay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời