Trăng đậu mái dải Ngân Hà sáng loáng
Quạ kêu rừng đôm đốm bám rèm khuya
Đêm mơ màng giai nhân ca uyển chuyển
Phấn nhạt màu lười không xếp áo the
Buồn lắng nghe tiếng lậu hồ chuyển rõ
Trống năm canh trên gác đếm não nề

tửu tận tình do tại