Ngược lên giáp, thuyền nhiều sóng gió
Tiễn chàng đi hát một bài ca
Chở theo nào gấm hồng muối trắng
Thác đá cao yên ổn vượt qua

tửu tận tình do tại