Trăng tỏ trời yên,
Chiếu thẳng tràng giang vạn dặm thuyền.
Trăng sáng như nước,
Nước lặng như tờ,
Sóng với trời liền.

Đôi bờ không khói, liêu buông im.
Chim bãi mấy nơi kêu kinh động.
Ngừng kéo dây tơ,
Gió đưa lên thẳng bến Ngân đặng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.