Nhà trạm kề sông Bạch Thuỷ
Giường đá mọc đầy rêu xanh
Khách đày ngu ngơ không mộng
Tiếng sông bên gối dỗ dành

tửu tận tình do tại