Xa nhau người nhớ cảnh
Sao hợp rồi sao tan
Ô Thước cách hai bến
Tam Sơn chim hợp đàn
Mây sớm lan Đài Ngọc
Sóng chiều trong Cẩm Giang
Đường núi ôi mờ mịt
Ý sầu quá mênh mang

tửu tận tình do tại