Đánh trống đất Đậu Tử san
Mưa giăng trắng xoá cửa quan Dương Bình
Lấy Long nữ, dệt lụa thành
La Giang Huyền Vũ phân minh hai phần
Miên Châu ta hát sao buồn
Quê hương cứ thấy lòng cồn nhớ mong
Bác đi, về bãi La Giang

tửu tận tình do tại