Trạm Gia Lăng trước đây từng ngủ
Có lan can cong ở mé đông
Buồn xa đêm dội sóng sông
Vầng trăng khuya với nỗi lòng sầu u
Biết đâu đến nơi đầu biển chướng
Nghĩ Gia Lăng luống những bâng khuâng
Thôi đừng trăng sáng tiếng sông
Lầu xa vạn dặm mão lòng Kim Sa

tửu tận tình do tại