Đến nam hoặc lên bắc
Tạm gặp rồi xa bầy
Vào quán trời chính ngọ
Đường chậm xuân về đây
Vườn Dương hoa hơn tuyết
Tường thành trắng như mây
Bạc đầu còn lao dịch
Đất khách thẹn cùng ai

tửu tận tình do tại