Cây man lá không tàn
Mây man ẩm không tạnh
Trường đình nhìn chẳng thấy
Xứ nào là Tra Thành?

tửu tận tình do tại