Núi Vu xinh thần nữ
Đất Việt đẹp Tây Thi
Mây sớm nước Sở đắm
Sương chiều cung Ngô đầy
Đài ca huệ lục phủ
Nhà múa phong xanh vây
Ngũ Viên hồn đã tán
Tống Ngọc phú hết hay

tửu tận tình do tại