Gần gió nước, lăn tăn lá biếc
Nhánh cây từng ngậm khói ngậm sương
Bụi chiến tan không còn ly biệt
Cành mọc dài phủ đất vấn vương

tửu tận tình do tại