Chim ô cữu đậu trên cành ô cữu
Tiếng quyên kêu dưới bóng hoa đỗ quyên
Ra quan ải không chờ gà gáy sáng
Trong mơ nghe ngựa chiến hý lên đường

tửu tận tình do tại