Chú em lao dịch xa xôi
Một năm chẳng biết nơi nào
Nhớ chú hằng ngày thương cảm
Khiến anh cứ mãi sầu đau
Ngày đêm vin cây chờ ngóng
Trời mây nào thấy thư đâu
Yên Nam hồ đã xanh cỏ
Mong thay thơ phú gửi về

tửu tận tình do tại