Hoa danh phú quý,
Đã yêu hoa nên phải nghĩ đường yêu.
Lối xuân phong đưa đón hãy còn nhiều,
Màu son phấn bao nhiêu là chẳng thích.
Lang thị tiền thân Bồng uyển khách,
Thiếp tằng lưu lạc Hán gia cung.
Trót đem lời then với vua Đông,
Kìa liễu lục đào hồng tri kỷ đó.
Hỏi những lúc gió trăng, trăng gió,
Biết yêu hoa dễ có mấy người.
Than ôi sắc nước hương trời.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962