Sông Kim Câu khi vừa thông ra biển,
Khách buộc thuyền cầu Hải Tử dạo chơi.
Nước xuân lớn vùng Giang Nam đừng đến,
Chim âu bay sóng dữ vỗ tận trời.

tửu tận tình do tại