Bóng cây mờ giăng giăng khói lạnh,
Nhạn một hàng hướng tránh người bay,
Thu sắp hết sông dài nam bắc,
Khách tha hương xa lắc chưa về.

tửu tận tình do tại