Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào

tửu tận tình do tại