Thiên Tướng xuống ba cung
Tinh Môn họp năm nhung
Định mưu toan kế lớn
Truyền hịch tỏ văn hùng
Gươm sáng ngời đất đỏ
Cung báu rạng trăng trong
Hơi thu mờ đường Thục
Sát khí toả Hoàng Trung
Mưa gió năm nao biệt
Đàn rượu ngày nay cùng
Ly đình sao nỡ ngóng
Đông tây mặc xuôi dòng


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)