從軍行

烽火照西京,
心中自不平。
牙璋辭鳳闕,
鐵騎繞龍城。
雪暗凋旗畫,
風多雜鼓聲。
寧為百夫長,
勝作一書生。

 

Tòng quân hành

Phong hoả chiếu Tây kinh,
Tâm trung tự bất bình.
Nha chương từ phụng khuyết,
Thiết kỵ nhiễu Long thành.
Tuyết ám điêu kỳ hoạ,
Phong đa tạp cổ thanh.
Ninh vi bách phu trưởng,
Thắng tác nhất thư sinh.

 

Dịch nghĩa

Khói lửa chiếu Tây kinh
Trong lòng cảm thấy bất bình
Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô
Thiết kỵ xông pha Long thành
Màu tuyết u ám ảm đạm màu cờ
Gió nhiều loạn tiếng trống
Thà làm bách phu trưởng
Hơn làm một thư sinh


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa báo nguy Tây kinh trông thấy
Khiến trong lòng áy náy không yên
Cung thành từ giã một phen
Theo quân thiết kỵ thẳng lên Long Thành
Tuyết u ám bám quanh cờ trận
Gió thổi nhiều phụ trống thúc dồn
Thà coi trăm lính oai hùng
Còn hơn hèn yếu trong thân học trò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Tu

Đài canh rực cháy chiếu Tây Kinh.
Nhiệt huyết lòng ta dậy bất bình.
Phụng mệnh nhận phù rời Cửa Phượng.
Vương roi thúc ngựa đến Long Thành.
Sương rơi tuyết phủ in cờ trận.
Gió thổi rền vang tiếng trống binh.
Mộng ước xung phong lâm trận trước.
Còn hơn nhàn hạ cảnh thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lửa hiệu rực Tây Kinh,
Lòng ta nổi bất bình.
Ấn ngà rời Phụng khuyết,
Ngựa sát lượn Long thành.
Tuyết ố màu cờ vẽ,
Gió rền tiếng trống nhanh.
Thà làm anh đội trưởng,
Hơn một gã thư sinh.


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lửa hiệu rực Tây kinh,
Lòng ta thấy bất bình.
Binh phù rời Phụng khuyết,
Kỵ mã ruổi Long thành.
Mây tối mờ cờ trại,
Gió nhiều lẫn trống dinh.
Thà làm bách phu trưởng,
Hơn là gã thư sinh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Non Tây thấp thoáng lửa vừa nhô,
Áy náy lòng ai biết mấy đo.
Vâng mệnh ân cần từ cửa Phượng,
Lên yên giong ruổi đến thành Hồ.
Sương in khói trắng đuôi cờ nhỏ,
Gió lộn cây xanh tiếng trống to.
Cầm giáo thà làm trăm kẻ trước,
Còn hơn múa mép một anh đồ!


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa báo chiếu Tây kinh
Trong lòng thấy bất bình
Binh phù từ cung điện
Ngựa sắt quanh Long thành
Tuyết phủ nét cờ vẽ
Gió lùa lẫn trống chiêng
Thà làm trưởng trăm lính
Hơn tiếng một thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]