從軍行

烽火照西京,
心中自不平。
牙璋辭鳳闕,
鐵騎繞龍城。
雪暗凋旗畫,
風多雜鼓聲。
寧為百夫長,
勝作一書生。

 

Tòng quân hành

Phong hoả chiếu Tây kinh,
Tâm trung tự bất bình.
Nha chương từ phụng khuyết,
Thiết kỵ nhiễu Long thành.
Tuyết ám điêu kỳ hoạ,
Phong đa tạp cổ thanh.
Ninh vi bách phu trưởng,
Thắng tác nhất thư sinh.

 

Dịch nghĩa

Khói lửa chiếu Tây kinh
Trong lòng cảm thấy bất bình
Cầm binh phù từ giã cửa kinh đô
Thiết kỵ xông pha Long thành
Màu tuyết u ám ảm đạm màu cờ
Gió nhiều loạn tiếng trống
Thà làm bách phu trưởng
Hơn làm một thư sinh


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Khói lửa bừng Kinh khuyết,
Hờn căm giục nỗi lòng.
Ấn ngà từ cổng phượng,
Ngựa sắt diễu thành rồng.
Tuyết phủ sắc cờ ố,
Gió chen hồi trống tùng.
Thà làm anh bếp lính,
Còn hơn bác đồ ngông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Khói mờ phương bắc tin nhanh
Tây kinh náo động thư sinh hận trào
Vua truyền lệnh tiễn kíp trao
Thẳng rong thiết kỵ ào ào ải xa
Quân kỳ phất phới tuyết sa
Ầm ầm trống thúc nhịp ca quân hành
Kiếm cung muôn dặm tung hoành
Bút nghiên tạm gác xuất chinh diệt thù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lửa hiệu chiếu Tây Kinh,
Trong lòng nẫy bất bình.
Ấn ngà rời cung khuyết,
Ngựa sắt rảo Long Thành.
Tuyết che lá cờ trận,
Gió lẫn hồi trống canh.
Thà làm cai trăm lính,
Còn hơn gã thư sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lửa hiệu rọi Tây Kinh
Lòng riêng dậy bất bình
Ấn ngà rời Phượng khuyết
Ngựa sắt rối Long thành
Màu cờ hoen tuyết phủ
Gió gào chen trống canh
Thà đứng đầu trăm lính
Hơn làm chàng thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phong hỏa chiếu Tây kinh,
Lòng đây tự bất bình.
Ấn ngà từ Phượng khuyết,
Giáp mã rộn Long thành.
Tuyết bám lá cờ ố,
Trống hòa tiếng gió nhanh.
Thà coi trăm lính trận,
Hơn một gã thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Tâm

Lửa đài báo động chói Tây kinh,
Sôi sục lòng ta nỗi bất bình.
Lãnh thẻ binh phù rời Phụng Khuyết,
Thét roi thiết kỵ vượt Long thành.
Mây mờ che khuất cờ xung trận,
Gió quát dồn vang trống giục binh.
Phu trưởng thà làm quân chức nhỏ,
Còn hơn nhàn sống gã thư sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Lửa báo hiệu chiếu bừng cung khuyết,
Nợ tang bồng chí quyết xung phong;
Hịch truyền tiễu diệt rợ hung,
Ba quân hùng khí vẫy vùng ải xa.
Màu tuyết trắng phù nhòa cờ chiến,
Cơn gió reo vang tiếng trống xa;
Làm trai cung kiếm trường sa,
Đâu cam làm phận trói gà thư sinh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tây kinh khói lửa chói loà
Bầng bầng nổi giận chẳng tha giặc thù
Vào trào bái lĩnh binh phù
Ruổi mau thiết kỵ thành Hồ xông pha
Màu cờ xám đẫm tuyết pha
Ào ào gió thổi nhịp hoà trống canh
Thà rằng làm quản trăm binh
Còn hơn mang tiếng thư sinh một đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoả đài, sáng tới Tây Kinh,
Bỗng nhiên cảm thấy bất bình trong tâm.
Ấn ngà, cổng Phượng tay cầm,
Thành Rồng, thiết kỵ xiết dần vòng vây.
Cờ hoen ố, tuyết bám đầy,
Gió đưa tiếng trống đó đây vang rền.
Thà coi lính một trăm tên,
Còn hơn mang tiếng yếu mềm thư sinh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây Kinh khói lửa ngút trời
Lòng riêng chợt bỗng sục sôi bất bình
Cửa son ấn ngọc xuất chinh
Long thành ngựa sắt chạy vòng một thoi
Ngọn cờ ố nét tuyết rơi
Gió to rền lộng theo hồi trống vang
Ích gì một gã thư sinh
Thua anh đội trưởng cầm binh trăm người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối