Núi Thái Hoa quê tôi ở đó
Người đi đường xa trỏ thư phòng
Nay già cưỡi ngựa quan phong
Ải tây xấu hổ xưng Dương họ mình.