Núi hiểm trở dấu người thưa thớt
Trời gió mưa tẻ ngắt chiều nay
Một thân vạn dặm tới đây
Việc trăm năm biết giãi bầy cùng ai?
Cỏ tháng tư nẩy dài gió ấm
Thành lẻ loi đóng sớm cửa chiều
Đất này Hán đuổi giặc kiêu
Sa trường đây đó chưa chiêu hết hồn

tửu tận tình do tại