Khách đã qua nhiều thu đồng cỏ
Đã gửi đi dăm lá thư rồi
Chiều nay trời vắng mây trôi
Núi xanh hiện rõ nhiều đồi nhấp nhô

tửu tận tình do tại