Một bước chân đi một ngại ngùng,
Trong tay kể đã quyết trong lòng.
Để dòng Hồ thuỷ đưa nhờ lại,
Trông núi Sơn quân có thẹn không?
Nét mực cầu phong gio đã trắng,
Lòng son tuẫn quốc lửa thêm hồng.
Động Đình còn để sương thu kính,
Non mấy trùng cao nước mấy trùng?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918