Gặp nước Lê thần hát Thức vi,
Cương thường càng giữ lúc lưu ly.
Mười năm lúc ấy còn mong nước,
Bảy thước thân này sá tiếc chi.
Giục tước giận vì không có lễ,
Nghe quyên sầu nỗi bất như quy.
Những người cơ đích tay hào kiệt,
Mấy chú đuôi kia chẳng biết gì.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918