Trông nấp bóng ra chiều liễu yếu,
Bệnh đông phong sao khéo nực cười;
Trộm nghe sương tuyết hơi hơi
Cơm xơi mấy, thuốc xơi dãn mấy?
Thức hay ngủ, cớ sao nằm vậy?
Hãy tung màn gượng dậy làm vui!
Tiện đây hỏi một đôi lời:
Lòng chiều khách đã xuôi xuôi thế chửa?
Đàn cầm sắt gẩy chơi khúc nữa,
Rượu hoàng hoa còn trứa hay không?
- Rằng vâng xin cũng chiều lòng!


Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962