Mười năm em đợi anh
"Mong cho anh công thành danh toại"
Ngày anh trở lại
Em vừa đi lấy chồng.
Hai mười năm Mẹ đợi mong con
Ngày con trở lại
Mẹ chỉ còn là một nắm cỏ xanh
Quê hương với lũy trẻ xanh
Đợi ngày anh trở lại
Mái rạ nghèo bạc phếch nắng hanh.


1988

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch