Hoàng thượng bậc thánh minh,
Chế độ cao thiên cổ;
Suốt đời chưa báo ân,
Xin để hồn trung tỏ!


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)