Hoàng thượng bậc thánh minh,
Chế độ cao thiên cổ;
Suốt đời chưa báo ân,
Xin để hồn trung tỏ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)