Hạo khí đầy thái hư,
Lòng son chiếu vạn cổ;
Sinh thời việc chưa xong,
Xin để đời sau tỏ!


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)