Họ Dương mới đến lập ngôi đền,
Đến nay tính đã hơn ngàn năm.
Nhân lập đền thờ bà Trưng Trắc,
Thờ thêm chiến tướng Lư Kiều công.
Nghiễn Trì, con trưởng về nguyên quán,
Đoài Ấp, thứ nam ở lại làng.
Thời Lê gả gái cho Lương trạng,
Chánh thất, phả ghi đã rõ ràng.

tửu tận tình do tại