(tiếp lời Ngọc Duy)

Mai mình xa,
Ừ thì mai mình xa
Ban công xưa chẳng còn mùi dã thảo
Cơn gió xanh cô đơn từ dạo ấy
Cổ áo vương bụi bên cửa sổ rêu phong
Chậu cúc hoạ mi tàn, tháng ba năm trước
Nền gạch cũ, hứng gió sương mấy bận
Và tóc mình, cũng bạc đi mấy lần.

Sài Gòn, 22/01/2020