Trên ngọn Cô Trúc cao cao
Có một tượng đá lớn thô dềnh dàng
Sơn dân hái những hoa ngàn
Năm năm đầu núi hát nàng Vọng Phu
Người đi biết lúc nào về
Biển đông non nước giữ thề gặp nhau
Người về khóc tượng mấy câu
Tượng cao sụp đổ biến mau đất vàng

tửu tận tình do tại