Ngày lại ngày ngóng chàng mãi mãi
Tin chàng như con nước Chiết giang
Khi về hoa đã úa tàn
Mà cung sa vẫn đỏ tràn tay em

tửu tận tình do tại