Hồ im mát lâu thuyền thêm bóng
Nước hồ sâu cầu gãy dở dang
Lâu thuyền gỗ xấu, ý chàng
Gãy cầu còn trụ vững vàng, lòng em

tửu tận tình do tại