Dưới Vọng Phu thành tây em trú
Xin chàng đừng hát "Lũ kim y"
Tỳ bà nguyên gỗ tương tư
Đàn xong một khúc bay vù uyên ương

tửu tận tình do tại