Hốc nước Trường Thành ngựa uống
Ngựa uống ngựa cũng hãi kinh
Nên nhớ tiếng sông thê thiết
Cũng làm đao quý vang rền

tửu tận tình do tại