Đàn đang tấu du dương điện ngọc
Gió đưa xa từng khúc rõ ràng
Vua nghe ngồi tựa ngai vàng
Điệu đàn mô phỏng đôi hàng "Vân môn"

tửu tận tình do tại