Lầu như tranh, ngô đồng trăm thước
Tiếng tiêu vang, mây thấp hạ bên
Bình Dương chẳng tiếc kim tiền
Để cho ngựa đạp tường biên thành bùn

tửu tận tình do tại