Liễu mờ sương mùa xuân Bá Ngạn
Bị bẻ hoài để tiễn người đi
Cũng hay, phần thấp bẻ đi
Khiến nhành liễu khỏi sầu bi quét đường

tửu tận tình do tại