Rồng cắn áo rồng việc rõ rồi,
Dung đem búa bổ, bổ chưa toi!
Núi Nùng, đời Lý rồng thiêng hử,
Chín bậc triều Lê giận quá thôi.
Khó giữ nước Nam ngàn năm ổn,
Nhọc công Bắc quốc mấy phen rồi.
Mạc quân không hiểu trời không giúp,
Cắt đất, xưng thần liệu có vui?

tửu tận tình do tại